Profession Growth กลยุทธ์การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร Jobsdb ไทย

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทอันดีงามตามประเพณีของครู.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ. ขอโอกาสสักครั้ง…ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงาน… เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน… กร กองสุข. การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียน สามัคคีพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาในรูปแบบเดิม กล่าวคือ HRD จัดให้มีแผนการอบรมประจำปี โดยในฐานะที่ผมทำงานด้าน HR ในองค์กรมาหลายปี และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา ก็ได้มีโอกาสไปพัฒนาคนในหลายองค์กร ประสบการณ์ที่เจอ คือ จัดอบรมตามแผน แต่ไม่ได้มีการนำผลการเรียนการสอนนั้นไปพัฒนาต่อ เช่น การติดตามประเมินผล ถ้าอยากจะให้เห็นผล HR…. วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มี Homenet Thailand และผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Home Based Workers) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิง จาก 25 กลุ่มผู้ผลิตเป็นเจ้าของ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารแปรรูป และการรับจ้างผลิตสินค้าแบบ Original Equipment Manufacture (OEM) โดยยึดหลัก Fair Trade, Social Solidarity Economy และ environmental friendly. คุรุสภา. ระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทอันดีงามตามประเพณีของครู พ.ศ. 2506 ตามอำนาจที่พระราชบัญญัติครูมาตรา 28.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ