งานวิจัย การพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน หวย สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน

ขณะเดียวกัน มีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่จัดโดย สสส. สำนัก three ตามเวทีต่างๆ และยังวางเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมใน four เรื่องคือ… นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน

Copyright © 2024 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Powered by คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน