ทัวร์ยุโรป ราคาดี 2567-2568 แพ็คเกจยุโรป ยุโรป

แพ็กเกจจะสิ้นสุดในวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 13.30 น. 01 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ราคาท่านละ 57 CHF.01 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ forty nine CHF. 01 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม ราคาท่านละ 38 CHF. ✈️เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS? น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง 2565 นำท่านชม ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่มีความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแต่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี โดยสารรถไฟที่สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป สู่ จูงเฟรา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน ณ La Vallee Village Outlet อิสระสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งตามอัธยาศัย […]

1 min read