สังเคราะห์งานวิจัยของ สกว เพื่อเสนอแนะนโยบายพัฒนาคน ชุมชน และสังคมไทย

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชุมชนต้องหันกลับมาทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน

สภาคณาจารย์สภาพนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจศูนย์ปัญญาทัศน์เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. เห็นชอบ เป็นแนวทาง    ในการดำเนินการ คัดเลือก ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลเสนอต่อคณะอนุกรรมการ นตผ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 00.00 – 06.00 น.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน